UN expert urges Moldova to end its “punitive attitude” to human rights defenders

GENEVA / CHISINAU – The Government of Moldova must adopt a more positive approach to human rights defenders and publicly recognize the crucial role played by civil society, says a UN human rights expert.

(English/Romanian/Russian)

“Despite a globally satisfactory legislative framework, the situation of human rights defenders requires improvement in the Republic of Moldova,” says UN Special Rapporteur Michel Forst in a statement ending his first official visit to the country.

 

Human rights defenders and journalists are victims of stigmatization campaigns, lawyers face politically motivated criminal charges or are threatened whenever they defend people with dissenting voices, and journalists’ access to information is restricted,” he added.

 

“Moreover, officials from Moldova’s National Human Rights Institutions feel disregarded in practice,” said Mr. Forst, the Special Rapporteur for the situation of human rights defenders.

 

“The Government must end its punitive attitude towards human rights defenders, and embrace a more supportive approach to civil society in spite of possible disagreements and criticism” said Mr. Forst. 

 

While civil society organizations and human rights defenders have the right to freely conduct their human rights work and the Government has publicly declared its openness to engage with them, in practice human rights defenders face several challenges,” Mr. Forst emphasized. 

 

“I have received allegations of intimidation and threats towards human rights defenders by public authorities, particularly after having expressed criticism of decisions taken by the Government,” he said.

 

“Allegations of corruption at judicial and prosecutorial level were also raised by civil society organizations during the mission. I have received allegations about fabricated criminal charges (such as knowingly delivering a decision that is illegal or wrong) against judges trying to investigate cases and taking decisions independently in politically sensitive cases,” said Mr. Forst.

 

The UN Special Rapporteur expressed his readiness to engage in further constructive dialogue to identify ways to strengthen civil society in Moldova, and support endeavours by the Government to draft new legislation on the protection of human rights defenders.

 

During his five-day visit, the expert met State officials, members of the judiciary, and the Ombudsman as well as human rights defenders and representatives of civil society, the media, and the diplomatic community.

 

The UN Special Rapporteur also travelled to the Transnistrian region where he met the de-facto authorities and human rights defenders in Tiraspol.

 

Mr. Forst will present a final report of his findings and recommendations to the Human Rights Council in March 2019.

 

ENDS

 

Mr. Michel Forst (France) was appointed by the Human Rights Council as the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders in 2014. Mr. Forst has extensive experience of human rights issues and specifically of the situation of human rights defenders. He was the Director General of Amnesty International (France) and Secretary General of the first World Summit on Human Rights Defenders in 1998. He is a former UN Independent Expert on the human rights situation in Haiti and between 2012 and 2013 he was the Chair of the Coordination Committee of the Special Procedures of the Human Rights Council.

 

Photo: meeting with journalists and media workers during the official visit to Moldova

 

 

*********

 

Expertul ONU solicită Moldovei să pună capăt „abordării punitive” față de apărătorii drepturilor omului

 

GENEVA / CHIȘINĂU (29 iunie 2018) – Guvernul Republicii Moldova trebuie să adopte o abordare mai pozitivă față de apărătorii drepturilor omului și să recunoască public rolul esențial al societății civile, susține un expert al ONU pentru drepturile omului.

 

„În ciuda unui cadru legislativ general satisfăcător, situația apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova necesită îmbunătățiri”, declară raportorul special al ONU, Michel Forst, într-o declarație cu care se încheie prima sa vizită oficială în țară.

 

„Apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii sunt victime ale campaniilor de stigmatizare, avocații se confruntă cu acuzații penale motivate din punct de vedere politic sau sunt amenințați ori de câte ori apără persoane cu opinii diferite, iar jurnaliștii se confruntă cu limitarea accesului la informație”, a adăugat el.

 

„În plus, reprezentanții instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului din Moldova se simt ignorați în practică”, a spus Forst, raportorul special privind situația apărătorilor drepturilor omului.

 

„Guvernul trebuie să pună capăt atitudinii sale punitive față de apărătorii drepturilor omului și să adopte o abordare care să ofere mai mult suport societății civile, în ciuda posibilelor dezacorduri și critici”, a spus Forst.

 

„Deși organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului au dreptul de a activa liber în domeniul drepturilor omului și Guvernul s-a declarat în mod public deschis față de implicarea în asemenea activități, în practică apărătorii drepturilor omului se confruntă cu mai multe provocări”, a subliniat Forst.

 

„Am fost informat despre cazuri de intimidare și amenințări la adresa apărătorilor drepturilor omului din partea autorităților publice, mai ales atunci când au criticat deciziile Guvernului”, a spus el.

 

„În timpul misiunii  mele, organizațiile societății civile au adus și acuzații de corupție la nivelul judecătorilor și procurorilor. Am format informat despre acuzații penale fabricate, cum ar fi emiterea cu bună știință a unei decizii ilegale sau greșite împotriva judecătorilor care încearcă să investigheze cauze și să ia decizii în mod independent, în cauzele sensibile din punct de vedere politic”, a spus Forst.

 

Raportorul special al ONU și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul constructiv pentru a identifica modalități de consolidare a societății civile în Moldova și de a sprijini eforturile Guvernului în elaborarea unei noi legislații privind protecția apărătorilor drepturilor omului.

 

În timpul vizitei sale de cinci zile, expertul s-a întâlnit cu oficiali de stat, reprezentanți ai sistemului judiciar, ombudsmanul, precum și cu apărătorii drepturilor omului și reprezentanții societății civile, ai mass-media și ai comunității diplomatice.

 

Raportorul special al ONU a avut și o vizită în regiunea transnistreană, unde s-a întâlnit cu autoritățile de facto și cu apărătorii drepturilor omului care activează în Tiraspol.

 

Michel Forst va prezenta un raport final cu constatările și recomandările sale Consiliului pentru Drepturile Omului în martie 2019.

 

SFÂRȘIT

 

Dl Michel Forst (Franța) a fost numit de Consiliul pentru Drepturile Omului în calitate de Dl. Michel Forst (Franța) a fost numit de Consiliul pentru Drepturile Omului în calitate de Raportor Special al ONU pentru situația apărătorilor drepturilor omului în 2014. Domnul Forst are o vastă experiență în domeniul drepturilor omului și în special în domeniul apărătorilor drepturilor omului. El a fost Directorul General al Amnesty International (Franța) și Secretarul General al primului Summit Mondial privind Apărătorii Drepturilor Omului în 1998. Dl. Forst s-a remarcat ca expert independent al ONU pentru situația drepturilor omului în Haiti.

 

______________________

 

Эксперт ООН призывает Молдову отказаться от «карательного» подхода к правозащитникам

 

ЖЕНЕВА / КИШИНЕВ (29 июня 2018 г.) – Правительство Молдовы должно применять более позитивный подход к правозащитникам, а также открыто признать ключевую роль гражданского общества, как утверждает эксперт ООН по правам человека.

 

« Несмотря на в целом удовлетворительную законодательную базу, положение правозащитников в Республике Молдова необходимо улучшать», – говорит  Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст в заявлении, с которым он выступил по окончании своего первого официального визита в страну.

 

«Правозащитники и журналисты становятся жертвами кампаний, направленных на их стигматизацию, адвокаты сталкиваются с уголовными обвинениями по политическим мотивам, либо им угрожают всякий раз, когда они защищают тех, кто осмеливается выразить несогласие, а журналистам ограничивают доступ к информации», – добавил он.

 

«Более того, с официальными лицами из национальных правозащитных учреждений в Молдове практически не считаются», – сказал г-н Форст, Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников.  

 

«Правительство должно отказаться от своего карательного отношения к правозащитникам и применять более благоприятный подход к гражданскому обществу, несмотря на возможные разногласия и критику его политики», – заявил г-н Форст.

 

«Хотя организации гражданского общества и правозащитники имеют право свободно работать в области прав человека, а Правительство открыто заявляет о своей готовности с ними взаимодействовать, на практике правозащитники сталкиваются с рядом проблем», – подчеркнул г-н Форст.

 

«Я сталкивался с утверждениями о запугивании и угрозах в адрес правозащитников со стороны государственных органов, особенно когда они проявляли критическое отношение к решениям, принимаемым правительством», – сказал он.

« Утверждения о коррупции среди судей и прокуроров также высказывались организациями гражданского общества во время выполнения миссии. Я сталкивался с утверждениями о сфабрикованных уголовных обвинениях (например, в принятии намеренно незаконного или необоснованного решения) в адрес судей, которые пытаются анализировать дела и принимать решения независимо, в случаях, касающихся острых политических вопросов», – отметил г-н Форст.

 

Специальный докладчик ООН выразил готовность к дальнейшему конструктивному диалогу, чтобы определить способы укрепления гражданского общества в Молдове и поддержать усилия Правительства по разработке нового законодательства о защите правозащитников.

 

В ходе своего пятидневного визита эксперт встретился с государственными должностными лицами, представителями судебных органов, Омбудсменом, а также правозащитниками и представителями гражданского общества, средств массовой информации и дипломатического сообщества.

 

Специальный докладчик ООН также посетил Приднестровский регион, где встретился с представителями фактически действующих органов власти и правозащитниками в Тирасполе.

 

Г-н Форст представит окончательный доклад со сделанными им выводами и рекомендациями Совету по правам человека в марте 2019 года.

 

ОКОНЧАНИЕ

tsescorts.com